info@lamargaridoia.cat S.C.E. La Margaridoia
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Pots descarregar l'arxiu en PDF: reglament_regim_intern2020.pdf

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA"

CAPÍTOL I

CONSTITUCIÓ, OBJECTE, FINALITAT, DOMICILI I ÀMBIT.

Article 1er.- L'anomenada SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" es constituí com a entitat coral el mes d'agost de 1902. El dia 4 de juliol de 1907, el Govern Civil de la província de Barcelona autoritzà el seu funcionament a l'empara de la Llei d'Associacions de 30 de juny de 1887 i aprovà el primer Reglament de l' Entitat.

Com a nom de l'Entitat es podrà utilitzar també el nom abreujat de "S.C.E. LA MARGARIDOIA"o bé "LA MARGARIDOIA" com a nom comercial.

La SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts adaptats a la llei 04/2008.

Article 2on.- L'objecte d'aquest Reglament de Règim Intern es la regulació del funcionament de l'Entitat en tots aquells aspectes que no estiguin recollits als estatuts vigents. Es ser una norma bàsica per el desenvolupament dels Estatuts de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA", en aspectes com l'estructura i els recursos materials i humans de l'Entitat. El reglament està supeditat als estatuts i en cap cas podrà anar contra l'articulat o filosofia dels mateixos. Qualsevol conflicte serà resolt per la Junta Consultiva.

Article 3er.- La finalitat de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" són les definides als Estatuts i primordialment el foment de la cultura, de l'esport i de l'esbarjo entre els seus associats i associades, així com la promoció d'iniciatives d'interès públic i social adreçades als veïns i veïnes del municipi i el suport a les tradicions i a la cultura catalanes. La promoció de l'associacionisme com a forma de participació ciutadana per a assolir un fi comú d'interès general, quedant exclosos els actes i significacions de caire polític i tot ànim de lucre.

Article 4rt.- El domicili social de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA"s'estableix al carrer Anselm Clavé, 12 de Els Monjos, terme municipal de Santa Margarida i Els Monjos.

Article 5è.- L'àmbit territorial d'acció previst per les activitats de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" serà Catalunya. Tot i que la majoria de les seves activitats es realitzaran a les seves instal·lacions, les seves Seccions podran prendre part en actes, competicions i concursos fora de l'àmbit esmentat, sempre que la iniciativa o activitat ho requereixi, atenent al seu interès públic i social.

CAPÍTOL II

ASSOCIATS I ASSOCIADES.

Article 6è.- El nombre d'associats i associades serà il·limitat i podran formar part de l'Entitat totes les persones que ho sol·licitin per escrit a la Junta Directiva, la qual s'haurà de pronunciar en la primera reunió que tingui lloc i l'acord serà comunicat a l'Assemblea General més immediata. L'ingrés de nous socis i sòcies es pot sol·licitar durant tot l'any. Si la sol·licitud no es atesa positivament per la Junta Directiva es podrà apel·lar a l'Assemblea General més immediata, previ informe de la Junta Consultiva, l'acord adoptat serà definitiu.

Article 7è.- Les persones admeses com a socis o sòcies hauran d'abonar la quota d'entrada, quan aquesta estigui prevista, i la quota social mensual corresponent. La quota d'entrada es destinarà a ampliar el patrimoni de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA".

Article 8è.- Per formalitzar l'ingrés a l'Entitat, cada soci o sòcia, deurà aportar la següent documentació:

 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Fotocopia del DNI (dues cares) Sol·licitud d'ingrés signada
 • Consentiment general de protecció de dades signat
 • Ordre de domiciliació bancària SEPA CORE signada (si es el cas)

Aquest ingrés serà vàlid una vegada pagada la primera quota del període corresponent. La primera quota serà en efectiu i per les restants es recomana la domiciliació bancària.

Article 9è.- Els associats i associades de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO  "LA MARGARIDOIA" es classificaran en les cinc categories següents: HONORARIS, DE MÈRIT, DE NÚMERO, JUVENIL I TRANSEUNT.

Article 10è.- Les categories dels associats/des son les que estan definides als Estatuts en tots els s eus apartats.

Article 11è.- La modificació de les quotes socials les té que proposar la Junta Directiva i tenen que ser aprovades per l'Assemblea General.

Article 12è.- Tot els associats i associades tindran els mateixos drets i deures socials amb les limitacions establertes en els Estatuts vigents.

 1. Seran dotats/des d'un document-carnet, l'exhibició del qual els acreditarà com socis o sòcies en tots els actes de la societat.
 2. Com a garantia dels drets dels associats i associades es portarà un Llibre de Registre dels socis i sòcies .
 3. Seran posseïdors d'un exemplar dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern. Als nous associats/des se li entregaran en el moment de donar-se d'alta
 4. No podran exercir el dret de vot en la presa de decisions sobre assumptes en els que es trobin en situació de conflicte d'interessos personals o patrimonials amb la Societat ni quan desenvolupin un treball remunerat per a la Entitat.

Article 13è.- Els drets dels socis i sòcies seran els recollits als darrers Estatuts aprovats.

Els associats/des rebran de manera continuada i per els mitjans adients, informació sobre els actes activitats programades

Article 14è.- Els deures dels socis i sòcies seran els recollits als darrers Estatuts aprovats.

Els associats/des no tenen autorització a fer en nom de l'entitat, declaracions orals o escrites que contravinguin els fins específics de l'associació

Article 15è.- Els socis i sòcies, que no acompleixen aquests deures o s'endarrereix en tres mesos en el pagament de les quotes socials o no facin efectives les aportacions econòmiques que es determinin en els terminis establerts, podran ser amonestats, suspesos temporalment en l'exercici dels seus drets o fins i tot expulsats de l'Entitat. La Junta Directiva examinarà cada cas, incoarà el corresponent expedient donarà audiència al soci o sòcia i traslladarà l'expedient complert a la Junta Consultiva que resoldrà el que s'ajusti a dret, sempre que la sanció proposada per la Junta Directiva no comporti la baixa o separació definitiva de l'associat o associada . Si la sanció proposada comporta la baixa o separació definitiva l'expedient complert serà traslladat a l'Assemblea General que serà qui resoldrà.

Article 16è.- En causar baixa, el soci o sòcia perd els drets que hagi adquirit. Tanmateix el soci o sòcia que s'absenti per canvi de residència conservarà els drets adients en cas de possible reingrés a l'Entitat. En amb dos casos es veurà obligat a retornar el document-carnet que l'identificava com a associat o associada de l'Entitat.

CAPÍTOL III

DEL COR I DE MÉS SECCIONS.

Article 17è.- Amb vistes a la intensificació i perfeccionament dels fins socials, els socis i sòcies de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" podran organitzar-se en seccions.

Article 18è.- Tot associat o associada de l'Entitat podrà entrar a formar part de les seccions, complint les condicions que determinin els Estatuts de La Margaridoia i el Reglament Intern d'aquesta secció.

Article 19è.- Els socis i sòcies que es proposin crear una secció, seguiran les normes establertes als Estatuts i rigorosament tindran que complir principalment els següents requisits:

 1. Cada Junta de Secció comptarà com a mínim amb un soci de la Societat i constarà de tres membres, un Delegat que farà les funcions de president, un Tresorer i un Secretari, que seran elegits lliurament entre els afiliats i afiliades de la secció.
 2. Cada Secció tindrà un· representant a la Junta Directiva. Aquest té que ser soci de la Societat i serà com a mínim vocal de secció, podent exercir qualsevol altre càrrec, per el que hagi estat escollit. Aquest gaudirà de les facultats que se li atribueixin.
 3. Cada any i dins del quart trimestre, les Comissions de govern de cada Secció trametran a la Junta Directiva de la Societat una proposta de les activitats i tasques que tinguin previst de dur a terme en el transcurs de l'any següent, per tal de poder fer algunes programacions conjuntes.

Article 20è.- Com a reconeixement a la rellevància que va tenir la Secció Coral en la fundació de  la  Societat, la Junta Directiva haurà de recollir en els pressupostos  de cada exercici  una partida de despesa que no superarà l'1% del pressupost ordinari, que es destinarà al sosteniment del cor, si aquest no compta amb prou recursos  propis per seguir desenvolupant la seva activitat.

Article 21è.- Hi ha dos tipus de seccions: Les que siguin una entitat jurídica pròpia i les que no ho siguin. Les Seccions administraran els seus recursos, podran establir quotes addicionals als seus membres, que no s'inclouran al pressupost i l'estat de comptes generals de la Societat. Les Seccions que no siguin entitat jurídica podran obrir comptes d'estalvi de forma excepcional i prèvia autorització de la Junta Directiva, a la que tindran que comunicar el nom dels administradors. Aquests comptes no podran tenir saldos negatius sota cap concepte.

Article 22è.- Les seccions disposaran d'un espai o local assignat i dels serveis que en cada moment pugui oferir la Societat. Tindran prioritat de disponibilitat davant dels socis o sòcies individuals. Cada secció haurà de fer-se càrrec de la neteja del local o espai que utilitzi. Les seccions que no tinguin entitat jurídica pròpia podran utilitzar el logotip i el nom de la nostra Societat.

Article 23è.- Excepcionalment, les Seccions que no tinguin entitat prop1a podran ser receptores d'aportacions econòmiques externes i finalistes per activitats  pròpies de la Secció, que hagin estat l'explícita ment autoritzades per la Junta Directiva, destinant-les a les finalitats per tes que les va demanar la Secció.

Article 24è.- Les Seccions i els seus responsables procuraran que els seus membres siguin socis i sòcies de la Societat i per un millor funcionament de l'entitat potenciaran la participació dels seus membres en les activitats socials de la Societat i de les altres seccions.

Article 2Sè.-Les Seccions que generin negoci hauran de pagar un cànon a la Societat que establirà la Junta Directiva.

CAPÍTOL IV

GOVERN, DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ.

Article 26è.- L'Assemblea General i la Junta Directiva exerciran les funcions de govern, direcció i administració de l'Entitat. Tanmateix la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" contarà amb una Junta Consultiva, que tindrà les atribucions de consulta i assessorament que estableixen els Estatuts vigents.

SECCIÓ 1ª.- ASSEMBLEA GENERAL.

Article 27è.- L'Assemblea General de socis i sòcies serà l'òrgan sobirà de l'Entitat, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els que discrepen i els presents que s'hagin abstingut de votar.

Article 28è.- A l'Assemblea General tots els membres tindran els mateixos drets de veu i vot, amb les limitacions que estableixen els Estatuts.

Article 29è.- Les reunions ordinàries i extraordinàries de l'Assemblea General es celebraran es regularan segons l'establert als Estatuts i seran convocades per la Junta Directiva, mitjançant una convocatòria que haurà de contenir l'ordre del dia, lloc, data i hora de la reunió en primera i segona convocatòria. La convocatòria haurà de comunicar-se 15 dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant escrit dirigit al domicili que consti a la relació actualitzada de socis. Si l'Assemblea no es convocada en els terminis establerts per aquests Estatuts, podrà ésser convocada pel Jutge de primera instància del domicili social a petició de qualsevol associat o associada, prèvia audiència de la Junta Directiva.

Article 30è.- Son impugnables els acords de l'Assemblea contraris a les lleis, als estatuts i els que lesionin, en benefici d'un o més associats o associades o de terceres persones, els interessos de la Associació.
Estan legitimats per a impugnar els acords contraris a les lleis els associats i associades i qualsevol persona que acrediti un interès legítim. La acció caduca al cap d'un any de ser pres l'acord.
Estan legitimats per a impugnar qualsevol altre acord, a part dels esmentats en el primer paràgraf els associats i associades assistents a l'Assemblea que hagin fet constar en acta la seva oposició a l'acord, els associats i associades absents, els que han sigut privats il·legítimament del dret de vot i els membres de la Junta directiva. Aquesta acció caduca al cap de 40 dies naturals de ser pres l'acord.

Article 31è.- Correspon a l'Assemblea General les funcions i facultats recollides en els darrers Estatuts aprovats.
En cas d' empat en una votació, el vot del presidenta o presidenta o de qui exerceixi les seves funcions serà de qualitat.

SECCIÓ 2ª - JUNTA DIRECTIVA.

Article 32è.- La Junta Directiva dirigirà i administrarà la Societat. Estarà constituïda per un mínim de 7 i un màxim 15 socis i sòcies que desenvoluparan els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i els Vocals corresponents. Totes les seccions de l'Entitat hauran de tenir un representant dins la Junta Directiva que ocuparà un càrrec de Vocal, sempre que no es superi el nombre màxim de membres.

Article 33è.- La Junta Directiva serà nomenada per elecció de l'Assemblea General, a l'Assemblea General Ordinària, que es celebrarà dins del primer trimestre de cada any, renovant-se la meitat dels seus membres, amb excepció del Vicepresident, que podrà optar entre ser reelegit o bé renunciar al seu càrrec. Si el President no segueix a la Junta Directiva, el Vicepresident podrà ser elegit com a President, exposant-se la seva o seves candidatures al públic en el tauler d'anuncis del local social dues setmanes abans de la reunió. Per optar als càrrecs de President i Vicepresident s'hauran de portar, com a mínim, tres anys ininterromputs com a soci a sòcia de número.

Cas de no existir cap candidatura ni candidats, aquests seran elegits per l'Assemblea General d'entre el llistat oficial de socis i sòcies que siguin aptes per a ésser elegits, respectant-se les limitacions dels Estatuts. Aquesta elecció es farà per sorteig i es nomenarà un titular i un suplent per a cada càrrec vacant, obrint-se un període, que no serà superior a 30 dies naturals, per que els elegits prenguin possessió del seu càrrec o en cas que no puguin prendre possessió d'aquest justifiquin els motius en que es fonamenta la seva incapacitat.

Si per aquest sistema no es pogués nomenar una Junta Directiva complerta, la Junta Consultiva serà facultada per a nomenar una Junta Gestora Provisional, de entre els membres d'aquesta, tenint les mateixes atribucions que aquests Estatuts atorguen a la Junta Directiva i amb l'encàrrec exprés de buscar una o varies candidatures per a formar una nova Junta Directiva.

Article 34è.- Els socis i sòcies que ocupin càrrecs directius respondran de la seva actuació davant l'Assemblea General de la Societat.

Article 35è.- Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran incompatibles amb l'exercici de funcions remunerades per l'Associació o quan al mateix temps es facin les funcions d'Alcalde o de Jutge de Pau del Municipi. Els càrrecs de la Junta Directiva no seran de remuneració econòmica i seran obligatoris, excepte que es justifiqui una incapacitat manifesta que impedeixi el seu exercici.

Article 36è.- La Junta Directiva haurà de subministrar totes les informacions i dades que sobre la situació administrativa de l'Entitat li demanin els associats i associades en un termini que no podrà superar els dos mesos des de la data de la sol·licitud. Si la Junta Directiva incomplís el termini establert seria la Junta Consultiva qui arbitraria el conflicte plantejat. Així mateix, abans de convocar l'Assemblea General Ordinària, la Junta Directiva exposarà públicament l'estat econòmic de l'Entitat al tauler d'anuncis del local social.

Article 37è.- Les sessions de la Junta Directiva podran ser ordinàries o extraordinàries. Les sessions ordinàries es celebraran com a mínim una vegada al mes, excepte en el període de vacances del mes d’agost i les sessions extraordinàries tindran lloc fora del torn ordinari a iniciativa del President o bé en virtut de la petició signada per un mínim de tres membres de la Junta Directiva. Cada mes es farà una acta dels temes tractats a les reunions de la Junta Directiva i que serà signada per el secretari i  president de l'entitat.

Article 38è.- Els acords de la Junta Directiva seran adoptats per majoria simple dels membres assistents a la reunió. Arribat al cas, l'empat seria dirimit pel  vot qualificat del President o del membre que presideixi la reunió. Per tal que els acords de la Junta Directiva tinguin plena validesa, caldrà que a les reunions siguin presents la meitat dels membres d'aquesta, sempre que entre ells hi hagi el President o el Sots-President de la Societat.

Article 39è.- Correspon a la Junta Directiva les funcions i facultats recollides als darrers Estatuts aprovats. Els membres de la Junta Directiva cessaran o causaran baixa:

 1. Per expiració del seu mandat
 2. Per renuncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva.
 3. Per acord de l' Assemblea General, en cas l'incompliment de les obligacions que tingués encomanades.

Article 40è.- Correspon al President les funcions i facultats recollides als darrers Estatuts aprovats i complementàriament:

 1. Gestionarà o delegarà la gestió del correu electrònic, WhatsApp, Facebook i altres xarxes.
 2. Gestionarà la tramitació d'impostos o bé delegarà en un altre membre de la junta o a una gestoria.
 3. Gestionarà les revisions o renovacions del contracte de lloguer amb el/s arrendataris.
 4. Vetllar per obtenir totes les subvencions públiques i privades que es puguin aconseguir sol·licitar-les

Article 41è.- Correspon al Sots-president/a les funcions i facultats següents:

 1. Col·laborar amb el President, en totes les facultats i funcions que tingui assignades.
 2. Substituir al President, amb les mateixes facultats d'aquest, en casos de malaltia, absència, defunció o dimissió.

Article 42è.-Correspon al Secretari les funcions i facultats següents:

 1. Redactar, llegir a les sessions i signar les actes de la Junta Directiva, de la Junta Consultiva i de l'Assemblea General.
 2. Elaborar la memòria de l'exercici.
 3. Lliurar les certificacions de les actes i subscriure tots els altres documents que, com aquelles, requereixin el vist i plau del President.
 4. Dirigir els serveis de comunicació que la Junta Directiva consideri necessari d’establir per una major i més eficaç divulgació pública dels fets que tinguin relació amb el funcionament de la Societat.
 5. Portar el llibre de registre d'altes i baixes dels associats i associades.
 6. Despatxar els afers de secretària i recollir i conservar tots els documents d'utilitat.

Article 43è.- Correspon al Tresorer les funcions i facultats següents:

 1. Executar tot allò que es refereix al moviment de fons de caixa, o a la inversió disponibilitat d'efectius en la forma i quantia acordada per la Junta Directiva.
 2. Rendir a la Junta Directiva, mensualment informe sobre el moviment de caixa.
 3. Ordenar la comptabilitat social i establir les estadístiques oportunes.
 4. Formalitzar els estats de comptes i balanços propis de cada exercici.
 5. Visar la documentació relativa a cobraments i pagaments.
 6. Exposar a la Junta Directiva i a l'Assemblea General la marxa econòmica de l'Entitat i autoritzar amb el President els estats de comptes.
 7. Gestionar el cobrament de les quotes socials.
 8. Realitzar la gestió bancària.

Article 44è.- Funcions dels Vocals.

Hi ha dos tipus de vocals: els escollits per la junta directiva i els escollits en representació de cada secció.

Els vocals de la Junta Directiva, tenen les funcions i facultats següents:

 1. Cooperar en la gestió dels restants càrrecs directius i practicaran temporalment les substitucions que siguin necessàries.
 2. El vocal de més edat assumirà provisionalment les funcions de President i Sots-President en cas de malaltia o d'absència justificada dels dos.
 3. Participar en la planificació i contractació de les activitats i actes de la Societat.
 4. Gestionar les compres de begudes i aliments per els actes i activitats.
 5. Gestionar les existències i compres de material fungible.
 6. Confeccionar les fitxes físiques i carnets dels associats.
 7. Col·laborar amb la realització dels actes i activitats
 8. Cuidar de les necessitats, manteniment i del dia a dia de la Societat.

Els vocals de seccions seran els interlocutors vàlids de la Junta Directiva amb la seva secció i tan sols assistiran a les reunions de Junta Directiva quan siguin requerits o bé si aporten alguna proposta referida a la seva secció.

Per necessitats de la Societat, la Junta Directiva podrà incorporar nous vocals a les seves tasques, que funcionaran de manera interina fins a la seva ratificació per l'Assemblea General més propera.

Article 45è.- Per tal de mantenir l'ordre en les dependències de la Societat, així com resoldre les qüestions imprevistes i atendre els afers urgents que puguin sorgir, hi haurà sempre que faci falta un Vocal de torn. En aquest càrrec s'alternaran, mensualment i successivament, els diferents vocals que hagin a la Junta Directiva. Totes aquelles qüestions que no puguin ser resoltes per si sol per el Vocal de torn seran posades immediatament en coneixement del President.

SECCIÓ 3ª - JUNTA CONSULTIVA

Article 46è- La Junta Consultiva i Assessora, estarà formada per tots els presidents que hagin ocupat aquest càrrec en el transcurs del temps sempre que aquests no hagin sigut separats del seu càrrec, en l’exercici del seu mandat, per l'Assemblea General o hagin causat baixa injustificada de l'Entitat amb posterioritat al seu exercici.

Article 47è.- La Junta Consultiva i Assessora erà presidida pel President actual de l'Entitat i actuarà com a Secretari el que en sigui de la Junta Directiva, no obstant aquest darrer no tindrà dret a vot en les reunions. Els acords de la Junta Consultiva i Assessora seran adoptats per majoria simple dels membres assistents a la reunió. Arribat al cas, l'empat seria dirimit pel vot qualificat del President o del membre que presideixi la reunió. Per tal que els acords de la Junta Consultiva i Assessora tinguin plena validesa, caldrà que a les reunions siguin presents la meitat dels membres d'aquesta.

Article 48è.- Les sessions de la Junta Consultiva i Assessora podran ser ordinàries o extraordinàries. Les sessions ordinàries es celebraran un cop cada semestre en el quart mes d'aquests i les sessions extraordinàries tindran lloc fora del torn ordinari a iniciativa del President o de l'Assemblea General d’associats i associades o bé en virtut de la petició signada per un mínim de tres membres de la Junta Consultiva i Assessora.

Article 49è.- Correspon a la Junta Consultiva i Assessora les funcions i facultats enumerades en els Estatuts vigents.

Article 50è.- S'haurà d'estendre acta de les reunions i acords adoptats per la Junta Consultiva i Assessora, la qual haurà d'incloure la data de la reunió, el llistat dels membres assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats. L'acta haurà de ser signada pel Secretari o Secretària amb el vist i plau del President o Presidenta. La redacció d'aquesta acta haurà de ser aprovada en la següent reunió que es celebri i es donarà compta a l'Assemblea General.

SECCIÓ 4ª - FIGURES NO RECOLLIDES EN ELS ESTATUTS

Article 51è.-Aquest apartat es per regular els càrrecs que no figurin en els Estatuts, de qualsevol tipus i de qualsevol òrgan de govern de l'Entitat, que facin falta per fer una tasca en concret. Seran membres de la Junta Directiva o bé socis nomenats pel President que passaran a tenir, com a mínim, el rang de vocal.
Seran ratificats per la Junta Directiva i el seu mandat serà el que consideri oportú la Junta directiva o bé fins a la seva renuncia.

Article 52è.- Gestor de la pàgina web. Aquesta figura té la finalitat de recopilar i traslladar la informació que a través d'activitats, actes, cursos, etc. sigui necessari incorporar a la pàgina web de l'Entitat.

Article 53è.- Les funcions i facultats del Gestor de la pàgina web son:

 1. Recopilar informació d'activitats, cursos, actes, esdeveniments, etc. i traslladar-la a la pàgina web.
 2. Traslladar la informació amb celeritat i actualitzar-la.
 3. En ser la pàgina web un mitjà de difusió de totes les activitats i actes que realitza la Societat, la informació que es traslladi ha de ser veraç, imparcial i totalment neutra.
 4. La realització de modificacions substancials en relació a la possible inclusió de pestanyes, menús o canvis que afectin al conjunt de la pàgina, ha de tenir necessàriament el vistiplau de la Junta Directiva.
 5. Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada per acord de la Junta Directiva o pel/la President/a dintre de l'àmbit de la seva competència.

CAPITOL V

RÈGIM FINANCER

Article 54è.- El Patrimoni de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" es el que figura en els últims comptes aprovats.

Article 55è.-Els recursos econòmics que preveu la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" estan constituïts per les quotes socials, rendes de patrimoni i pel lloguer del cafè-bar, restaurant i terrassa, així com per llegats, donacions, interessos i subvencions que rebi i per qualsevol altres ingressos que eventualment pugui recaptar. Els esmentats recursos es podran destinar només al manteniment i desenvolupament dels fins socials i no s'aplicaran en cap cas la creació de profits ni amb finalitats mercantils.

Article 56è.- L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

CAPÍTOL VI

DEL CAFÉ-RESTAURANT I LA TERRASSA.

Article 57è.- El cafè-restaurant i el servei de terrassa de la Societat podrà ésser arrendat al millor postor. Per a procedir a l'arrendament la Junta Directiva i la Junta Consultiva hauran d'aprovar per majoria absoluta unes bases per al concurs que s'exposaran en el tauler d'anuncis de la Societat i es publicaran en un mitjà de comunicació d'àmbit comarcal. Les bases, sempre, tindran que contemplar que a igualtat de propostes tindran preferència les presentades pels associats i associades de l'Entitat.

Article 58è.- L'arrendament serà per un període de tres anys. Es permetrà perllongar aquest període fins a un màxim de dues pròrrogues de tres anys cadascuna, sempre, de comú acord entre l'arrendatari i les Juntes Directives i Consultiva.

Article 59è.- L'arrendatari serà responsable del manteniment neteja i reparació de les instal·lacions i maquinària contractades. Tota la maquinària que s'instal·li en les dependències arrendades quedarà de propietat de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA", una vegada s'acabi el període d'arrendament i no estarà permès el traspàs del lloguer ni el sots-arrendament de les esmentades instal·lacions.

Article 60è.- La SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" es reserva la possible explotació de les màquines recreatives que es puguin instal·lar o que estiguin instal·lades en les dependències del cafè.

Article 61è.- En els períodes que el cafè-restaurant i el servei de terrassa de la Societat no es trobin arrendats serà la Junta Directiva qui els administri per mitjà d'un Vocal de Torn. La forma d'administrar i nomenar el vocal de torn serà ratificat per la Junta Consultiva.

Article 62è.- El contracte de lloguer serà amb les condicions i clàusules similars a les dels darrers contractes, adaptats a la legislació vigent. Tindrà que estar acceptat i signat per l'arrendatari, el President de la Junta Directiva i el membre que la Junta Consultiva hagi autoritzat.

Article 63è.- Qualsevol modificació del contracte o bé la introducció de nous apartats o elements que no estiguin contemplats en el contracte vigent del cafè-restaurant i el servei de terrassa de la Societat, tindran que tenir el consentiment de les Juntes Directiva i Consultiva i es recollirà en un annex signat per ambdues parts.

CAPITOL VII

PROCEDIMENT DEL REGIM DISCIPLINARI

Article 64è.- L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de la Societat Coral i d'Esbarjo " La Margaridoia",

Article 65è.- Qualificació de les Infraccions.

Lleus:

 1. Crítiques públiques i malintencionades envers l'Entitat
 2. No atendre les indicacions de la persona responsable de l'activitat o acte.
 3. Malbaratament de material i béns de l'Entitat
 4. Alteració del clima d'harmonia del conjunt dels participants, i totes aquelles conductes que dificultin el gaudí de l'activitat
 5. Ús indegut o sense permís del nom i dels logos i logotips identificatius de l'Entitat

Greus:

 1. Atacs verbals greus contra els socis i/o l'Entitat
 2. Faltes de respecte greus a membres de la Junta Directiva o Junta Consultiva
 3. Acumulació de dues o més sancions lleus en el termini de 3 anys
 4. Ús indegut o sense permís i amb mala fe del nom i dels logos i logotips identificatius de l'Entitat fins al punt de perjudicar-la o comprometre-la públicament
 5. Qualsevol acció o manifestació en nom de l'Entitat i sense autorització, que pugui implicar una mala imatge corporativa de la Societat
 6. Utilitzar les instal·lacions per a finalitats diferents a les del seu ús normal o del motiu per el que s'han cedit
 7. Negativa a retornar el mobiliari i/o material que s'ha prestat.
 8. L'alcoholisme habitual o la ingesta de substàncies prohibides, dintre de les instal·lacions, durant la representació de qualsevol acte o activitat.
 9. Fumar a les zones no habilitades dintre de les instal·lacions de l'Entitat.

Molt greus:

 1. Robatoris de material o efectiu*
 2. Atacs físics a altres membres de l'Associació
 3. Destrosses greus no fortuïtes de material propietat de l'Entitat
 4. Atacs contra el local social i/o dependències de la Societat
 5. Ús indegut dels fons de l'Entitat
 6. Acumulació de dues o més sancions greus en el termini de 3 anys
 7. Subtracció, robatori i exposició o publicació de material i informació reservada de l'Entitat o amb el seu Copyright
 8. Qualsevol acció o manifestació en nom de l'Entitat i sense autorització, que pugui implicar una sanció administrativa o jurídica
 9. Les accions que impedeixin la realització total o parcial de l'esdeveniment
 10. Les conductes que posin en risc la seguretat personal del propi executant o d'altres persones
 11. Les actuacions discriminatòries, injurioses, d'abús o d'assetjament per raó de gènere, ideologia o creença.

*) La imposició de la sanció respectiva no n'eximeix del retorn o pagament de l'efecte causant.

Article 66è.- Tipus de sancions.

Les infraccions molt greus seran sancionades amb l'expulsió del membre infractor per un període superior a un any, i poden arribar a l'expulsió definitiva, en funció de la gravetat de la infracció comesa o la reincidència.

Les infraccions greus seran sancionades amb una o més de les mesures següents:

 1. Expulsió de l'Associació per un temps que pot variar d'entre sis mesos i un any, en funció de la gravetat de la infracció, amb la corresponent pèrdua de veu i vot durant el mateix període de temps.
 2. Amonestació privada
 3. Amonestació pública
 4. Sanció econòmica proporcional a la falta
 5. En qualsevol cas, acumulació de la sanció

Les infraccions lleus seran sancionades amb una o més de les mesures següents:

 1. Suspensió dels drets de veu i vot durant un termini màxim de sis mesos
 2. Amonestació privada
 3. Sanció econòmica proporcional a la falta
 4. En qualsevol cas, acumulació de la sanció

Les sancions seran d'aplicació immediata

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan de govern.

Article 67è.- Els socis que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

CAPITOL VIII

DISOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 68è.- L'associació SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA no podrà ser dissolta mentre romanguin cinquanta Socis o Sòcies inscrits a  l'Entitat. En cas de que el nombre d’associats/es fos inferior a cinquanta, la dissolució haurà de ser acordada per l'Assemblea General a petició de la Junta Directiva, previ informe de la Junta Consultiva.

No obstant també podrà ser dissolta, independentment del nombre d'associats, si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi, previ informe de la Junta Consultiva, amb un quòrum de dues terceres parts dels socis assistents i representats.

Article 69è.- La liquidació de l'Entitat es confiarà a una Comissió Liquidadora que serà elegida per l'Assemblea General. Aquesta Comissió Liquidadora quedarà revestida de personalitat social i jurídica suficient per tal d'operar la liquidació de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA". Una vegada practicada la liquidació i ateses les obligacions pendents, la Comissió Liquidadora lliurarà el producte resultant seguint les directrius dels estatuts vigents i de les aprovades a l'Assemblea General

CAPÍTOL GENERAL

Article 70è.- El present Reglament de Règim Intern es podrà modificar a proposta de la Junta Directiva, amb el vist i plau de la Junta Consultiva, mitjançant acord de l'Assemblea General pres en sessió ordinària i/o extraordinària.

Article 71è.- El present Reglament de Règim Intern quedarà totalment derogat tan aviat com sigui aprovat un de nou per l'Assemblea General.

Article 72è.- Dintre el següent mes a l'aprovació d'aquest Reglament de Règim Intern, la Junta Directiva que actuï a l'Entitat haurà d'haver acordat les disposicions oportunes per a la immediata execució de l'ordenament que quedarà establert en virtut dels Estatuts vigents.

Article 73è.- Un cop aprovat el present Reglament de Règim Intern, totes les seccions de l'Entitat hauran d’acomodar llur existència i funcionament a l'ordre establert per la nova reglamentació. Transcorregut el termini de sis mesos, quedaran automàticament dissoltes les seccions que no hagin practicat l'ajustament esmentat i deixaran de poder disposar del local o espai cedit.

Article 74è.- Una vegada aprovat el present Reglament, serà posat a disposició de tots els socis i seccions per la Junta Directiva, mitjançant la pàgina web de la Societat, enviament per correu electrònic o bé per correu postal a tots els seus associats.

DILIGENCIA

El redactat d'aquest Reglament de Règim Intern corresponen als texts aprovats per acord de l'Assemblea General Extraordinària de data 24 d'octubre de 2020

Santa Margarida i Els Monjos, 24 d'octubre de 2020.Saturnina Cabeza García, Secretaria

Vist i plau,
Jaume Mata i Calaf, President

P.D.:
Aquest Reglament ha estat elaborat per la comissió nomenada a l'Assemblea General del 6 de juny de 2020, integrada per: Antoni Berné Goixart, Josep Sendra Ventura, Josep Palau Sendra, Josep-Joan Aullón Jané, Jaume Mata Calaf i Mar Navarro Mazón.

AMB EL SUPORT DE