info@lamargaridoia.cat S.C.E. La Margaridoia
Estatuts

Pots descarregar l'arxiu en PDF: Estatuts_2021

ESTATUTS DE L´ASSOCIACIÓ SOCIETAT CORAL I D´ESBARJO
LA MARGARIDOIA

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

L'anomenada associació SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA es constituí com a entitat coral el mes d'agost de 1902. El dia 4 de juliol de 1907, el Govern Civil de la província de Barcelona autoritzà el seu funcionament a l'empara de la Llei d'Associacions de 30 de juny de 1887 i aprovà el primer Reglament de l'Entitat.

El dia 28 de juliol de 1982, afegí a la seva denominació la paraula "d'esbarjo" i es van inscriure els Estatuts Reformats en el Registre d'Associacions de Barcelona en la secció 1ª, número 207. En data 14 de gener de 1990, la Junta General d'Associats de l'Entitat acordà canviar el nom de "LA MARGARIDENSE pel de "LA MARGARIDOIA", recuperant el nom que tenia la societat des de l'any 1931 fins a la fi de la guerra civil, completant-ne així l'actual denominació.

El nom de l'Entitat és SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA"i es podrà utilitzar també el nom abreujat de "S.C.E. LA MARGARIOIA" i el de "LA MARGARIDOIA"com a nom comercial.

A l'empara de l'article 22 de la Constitució regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l'associació són: La promoció de l'associacionisme com a forma de participació ciutadana per a assolir un fi comú d'interès general amb l'objecte del foment de la cultura, de l'esport i de l'esbarjo entre els seus associats i associades, així com la promoció d'iniciatives d'interès públic i social adreçades als veïns i veïnes del municipi i el suport i promoció de les tradicions i a la cultura catalanes, així com també la promoció, difusió i ús de la llengua catalana. L'associació defensarà els objectius comuns d'altres entitats de la comarca amb les mateixes finalitats.

Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: Cant coral, teatre, diferents activitats formatives, així com socioeducatives, organització de balls, classes de balls, espectacles, conferencies, exposicions, escola de música, caminades, excursions i qualsevol altra activitat de lleure i esbarjo.

 1. Fomentar i col·laborar en totes aquelles activitats festives i culturals que siguin representatives de la comarca de l'Alt Penedès.
 2. Editar publicacions escrites i materials audiovisuals i multimèdia que contribueixin a la consecució dels objectius de l'Associació.
 3. Cercar els mitjans infraestructurals i econòmics per donar suport a les activitats i a les finalitats abans esmentades.
 4. Portar a terme qualsevol altra activitat compresa en l'objecte de l'associació i que tingui per finalitat les expressades en els presents Estatuts.

En queden exclosos els actes i significacions de caire polític.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. El domicili de l'associació SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA s'estableix al carrer Anselm Clavé, núm. 12, del municipi de Santa Margarida i Els Monjos, província de Barcelona.
 2. Les funcions d'aquesta associació s'exerceixen majoritàriament a Catalunya.
 3. La majoria de les seves activitats es realitzaran a les seves instal·lacions, sense perjudici que les seves seccions puguin prendre part en actes, competicions i concursos fora de l'àmbit esmentat. No obstant, atenent al seu interès públic i social aquest es podrà sobrepassar, sempre que la iniciativa o activitat ho requereixi.

Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l'associació SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA, totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

 • Cal que tinguin capacitat d'obrar.
 • Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis, amb dret de veu i sense dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 • Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d'associats i exercir els drets derivats d'aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
 • Pel que fa a les persones jurídiques:

 • La sol·licitud d'ingrés ha de ser acordada per l'òrgan competent. Caldrà en tot cas que designin un representant que pugui actuar com a tal en l'Assemblea General d'associats.
 • Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d'excloure la possibilitat de formar part d'una associació.

Per integrar-se a l'associació SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l'assemblea general més immediata.

Les persones admeses com a socis o sòcies hauran d'abonar la quota d'entrada, quan aquesta estigui prevista, i la quota social mensual corresponent.

Tots els socis i sòcies tindran els mateixos drets i deures socials, amb les excepcions previstes en aquests Estatuts, i seran dotats d'un document-carnet. L'exhibició  d'aquest els acreditarà com a tal en tots els actes socials.

Els associats i associades de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA es classificaran en les cinc categories següents: HONORARIS, DE MÈRIT, DE NÚMERO, JUVENIL I TRANSEUNT.

 1. Seran socis o sòcies HONORARIS/ES aquells associats o associades que havent fet alguna cosa extraordinària a favor de la Entitat o havent-se distingit en alguna iniciativa d'interès públic d'ampli abast social, a proposta de la Junta Directiva o de la Junta Consultiva, obtinguin de l'Assemblea General aquesta distinció. No pagaran cap mena de quota i no perdran per aquest motiu el dret de veu i vot.
 2. Seran socis o sòcies de MÈRIT aquells associats i associades que havent arribat a l'edat legal de jubilació, portin com a mínim 10 anys ininterromputs com a socis o sòcies i hagin sol·licitat per escrit a la Junta Directiva acollir-se en aquesta categoria. Quedaran exempts com a màxim del 65% de la quota social i no perdran per aquest motiu el dret de veu i vot. El percentatge d'exempció serà establert per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, d'acord amb les necessitats de la Societat.
 3. Seran socis o sòcies de NÚMERO totes les persones majors de 25 anys, així com les jurídiques degudament representades, que abonin la quota d'entrada i paguin la quota social mensual. La quota social mensual serà establerta per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, d'acord amb les necessitats de la Societat.
  La quota per persones físiques i jurídiques pot ser diferent, sempre que així siguin acordades per l'Assemblea General. Tant uns com els altres tindran tots els drets que aquests Estatuts els hi atorguin
  Si una persona que ja tingui l'edat legal de jubilació vol fer-se soci, ho podrà fer pagant com a mínim el 60% de la quota social durant 10 anys i serà considerat soci de NÚMERO. Una vegada finalitzat aquest termini podrà ser considerat soci de MÈRIT sempre i quan hagi sol·licitat per escrit a la Junta Directiva acollir-se en aquesta categoria.
 4. Seran socis o sòcies JUVENILS totes les persones dels 14 als 25 anys d'edat. Quedaran exempts com a màxim del 75% de la quota social mensual, tindran veu però no vot a les Assemblees Generals, ni podran ser elegits membres de la Junta Directiva els menors de 18 anys. El percentatge d'exempció serà establert per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, d'acord amb les necessitats de la Societat. Al complir els 25 anys d'edat passaran a ser automàticament soci o sòcia de NÚMERO, sense tenir d'abonar la quota d'entrada establerta.
 5. Seran socis o sòcies TRANSEÜNTS/ES totes les persones majors d'edat que no resideixin dins del municipi de Santa Margarida i Els Monjos, que vulguin gaudir de l'Entitat per un període curt de temps, com a màxim de tres mesos i siguin admesos per la Junta Directiva. Pagaran la quota social establerta per l'Assemblea General, de com a mínim de 3 mesos corresponents a un trimestre natural. No pagaran quota d’entrada i no tindran vot en les Assemblees Generals, ni podran elegir o ser elegits membres de la Junta Directiva. Tots els socis transeünts podran passar a ésser socis de número sempre i quan ho manifestin a la Junta Directiva i abonin la quota d'entrada assenyalada als d'aquesta classe.
 6. Com a garantia dels drets dels associats i associades es portarà un Llibre de Registre dels socis i sòcies. No podran exercir el dret de vot en la presa de decisions sobre assumptes en els que es trobin en situació de conflicte d'interessos personals o patrimonials amb la Societat ni quan desenvolupin un treball remunerat per a la Entitat.

Article 5

Són drets dels membres de l'associació SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA:

 1. Assistir personalment o representat per un altre soci, degudament autoritzat, amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General. Un soci assistent només podrà representar a un màxim de dos socis més.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries després d'haver estat informats de les causes que les motiven, les quals podran ser recorregudes davant de l'Assemblea General.
 8. Rebre informació sobre les activitats i la marxa de l'associació, l'estat dels comptes, i amb anterioritat a la convocatòria, els assumptes que s'hagin de tractar a les assemblees.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern.
 12. Consultar els llibres de l'associació.
 13. Interposar queixes i presentar sol·licituds a la Junta Directiva i a la Junta Consultiva.
 14. Sol·licitar la cessió de les dependències per actes sense ànim de lucre, segons condicions que estableixi el Reglament Intern de la Societat. Sempre i en tot cas quedaran exclosos els actes de ideologia política.
 15. Participar en tots els actes d'esbarjo i cultura que la Societat organitzi.

Article 6

Són deures dels membres de l'associació SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA:

 1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
 3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
 5. Comunicar a la Junta Directiva les modificacions del domicili, adreça electrònica i telèfon.
 6. Mantenir i respectar les instal·lacions i mobiliari de la Entitat

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades o que s'endarrereixen en tres mesos en el pagament de les quotes ordinàries.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Els socis podran ser amonestats, suspesos temporalment en l'exercici dels seus drets, o fins i tot expulsats de l'Entitat. La Junta Directiva examinarà cada cas i prendrà els acords pertinents. Malgrat això, els socis inculpats podran apel·lar a l'Assemblea General de l'Entitat. La Junta Directiva examinarà cada cas, incoarà el corresponent expedient, donarà audiència al soci o sòcia i traslladarà l'expedient complert a la Junta Consultiva que resoldrà el que s'ajusti a dret, sempre que la sanció proposada per la Junta Directiva no comporti la baixa o separació definitiva de l'associat o associada. Si la sanció proposada comporta la baixa o separació definitiva l'expedient complert serà traslladat a l'Assemblea General, que serà qui resoldrà.
 5. En causar baixa, el soci perd els drets que hagi adquirit, excepte l'antiguitat. Tanmateix el soci que s'absenti per canvi de residència conservarà els drets adients en cas de possible reingrés a l'Entitat.
  En ambdós casos es veurà obligat a tornar el carnet Social.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 8

 1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
 4. A l'Assemblea General tots els membres tindran els mateixos drets de veu i vot, segons regulació del capítol segon dels presents estatuts.

Article 9

L'Assemblea General de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA té les facultats següents:

 • Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 • Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
 • Aprovar i modificar els estatuts.
 • Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l'associació.
 • Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'associació.
 • Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 • Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
 • Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 • Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 • Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 • Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l'associació.
 • Acordar la concessió i renovació de poders de tota mena.
 • Acordar la compra, venda, permuta de béns immobles; la constitució, acceptació, modificació i cancel·lació de hipoteques; i en general, qualsevol actes i contractes d'adquisició, alienació i gravamen de béns immobles i drets reals.
 • Resoldre tots els afers sense limitació de cap mena, especialment els que no estiguin previstos en aquests Estatuts.
 • Delegar en un o diversos membres de la Junta Directiva les facultats que creguin convenients per tal d'executar els seus acords, malgrat tot mentre no hagi fet aquesta delegació especial, assumirà les esmentades facultats el President o que n'ocupi el lloc.
 • Aprovar les quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que es podran abonar per mesos, trimestres, semestres o anuals, segons el que disposi la Junta Directiva— i les quotes extraordinàries o derrames.
 • Aprovar les obres de inversió que ja tinguin la conformitat de la Junta Consultiva.

Article 10

 1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins els tres mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic. El termini de celebració de l'assemblea tan sols podrà ser ampliat per causes de força major.
 2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
 2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l'associació.
 3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

 1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.
 2. El 5% dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s'ha de reunir. L'assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d'una nova assemblea general.

Article 13

 1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis, telèfons i adreces de correu electrònic, sempre que els socis ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA regeix, administra i representa l'associació. Estarà constituïda per un mínim de 7 i un màxim 15 socis i sòcies que desenvoluparan els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer (càrrecs que han de ser exercits per persones diferents) i els Vocals corresponents. Totes les seccions de l'Entitat hauran de tenir un representant dins la Junta Directiva que ocuparà un càrrec de Vocal, sempre que no es superi el nombre màxim de membres.
 2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d'edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s'han de comunicar al Registre d'Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d'incloure també l'acceptació del nou president i del nou secretari.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
 5. Per optar als càrrecs de President i Vicepresident s'hauran de portar, com a mínim, tres anys ininterromputs com a soci o sòcia de número o de jubilat.
 6. La Junta directiva serà nomenada per elecció de l'Assemblea General, a l'Assemblea General Ordinària, que es celebrarà dins del primer trimestre de cada any, renovant-se la meitat dels seus membres, amb excepció del Vicepresident, que s'elegirà cada dos anys, i a l'acabament aquest període podrà ser elegit com a President, exposant-se la seva o seves candidatures al públic en el tauler d'anuncis del local social dues setmanes abans de la reunió.
  Cas de no existir cap candidatura ni candidats, aquests seran elegits per l'Assemblea General d'entre el llistat oficial de socis i sòcies que siguin aptes per a ésser elegits, respectant-se les limitacions d'aquests Estatuts. Aquesta elecció es farà per sorteig i es nomenarà un titular i un suplent per a cada càrrec vacant, obrint-se un període, que no serà superior a 30 dies naturals, per que els elegits prenguin possessió del seu càrrec o en cas que no puguin prendre possessió d'aquest justifiquin els motius en que es fonamenta la seva incapacitat.
 7. Si per aquest sistema no es pogués nomenar una Junta Directiva complerta, la Junta Consultiva serà facultada per a nomenar una Junta Gestora Provisional, tenint les mateixes atribucions que aquests Estatuts atorguen a la Junta Directiva i amb l'encàrrec exprés de buscar una o varies candidatures per a formar una nova Junta Directiva.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  • mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
  • incapacitat o inhabilitació
  • renúncia notificada a l'òrgan de govern
  • separació acordada per l'assemblea general
  • qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

 1. La Junta Directiva de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA té les facultats següents:
  • Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
  • Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
  • Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
  • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
  • Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
  • Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
  • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  • Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
   • subvencions o altres ajuts
   • l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
  • Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 30.
  • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
  • Incorporar nous vocals a la Junta, de forma interina fins a la seva ratificació per l'Assemblea General més propera.
  • Elaborar o participar en la confecció o modificació del Reglament de Règim Intern.
  • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada mes, a excepció del mes d'agost.
 2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l'Assemblea General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la sots presidència

Article 21

 1. Són pròpies del President les funcions següents:
  • Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
  • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
  • Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General, de la Junta Directiva i de la Junta Consultiva.
  • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident —si n'hi ha— o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
 3. Correspon al Vicepresident:
  • Col·laborar amb el President i de substituir-lo amb les mateixes facultats, en casos de malaltia, absència, defunció o dimissió.

Capítol VI. La tresoreria, la secretaria i altres càrrecs

Article 22

El tresorer de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi i rendir a la junta Directiva, periòdicament, un informe sobre el moviment de caixa. Ordenar la comptabilitat social i establir les estadístiques oportunes. Exposar a la Junta Directiva la marxa econòmica de l'Entitat i autoritzar –amb el President - els estats de comptes.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General, de la Junta Directiva i de la Junta Consultiva , redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Article 24 

Hi ha dos tipus de vocals: els escollits per la junta directiva i els escollits en representació de cada secció.

Els vocals de la Junta cooperaran en la gestió dels restants càrrecs directius i portaran a terme temporalment les substitucions que siguin necessàries.

Els vocals de seccions seran els interlocutors vàlids de la Junta Directiva amb la seva secció i tan sols assistiran a les reunions de Junta Directiva quan siguin requerits o bé si aporten alguna proposta referida a la seva secció.

Capítol VII.  Junta Consultiva

Article 25

Hi ha constituïda una Junta Consultiva i Assessora formada per tots els presidents de la junta directiva, que hagin ocupat aquest càrrec en el transcurs del temps, sempre que aquests no hagin sigut separats del seu càrrec, en l'exercici del seu mandat, per l'Assemblea General o hagin causat baixa injustificada de l'Entitat amb posterioritat al seu exercici.

 1. La Junta Consultiva i Assessora serà presidida pel President actual de l'Entitat i actuarà com a Secretari el que en sigui de la Junta Directiva, no obstant aquest darrer, no tindrà dret a vot a les reunions. Els acords de la Junta Consultiva i Assessora seran adoptats per majoria simple dels membres assistents a la reunió. Arribat al cas, l'empat seria dirimit pel vot qualificat del President o del membre que presideixi la reunió. Per tal que els acords de la Junta Consultiva i Assessora tinguin plena validesa, caldrà que a les reunions siguin presents la meitat dels membres d'aquesta. 
 2. Les sessions de la Junta Consultiva i Assessora podran ser ordinàries o extraordinàries. Les sessions ordinàries es celebraran un cop cada semestre i les sessions extraordinàries tindran lloc fora del torn ordinari a iniciativa del President o de l'Assemblea General d'associats i associades o bé en virtut de la petició signada per un mínim de tres membres de la Junta Consultiva i Assessora.
 3. Correspon a la Junta Consultiva i Assessora les funcions i facultats següents:
  • Assessorar en totes les qüestions que li siguin plantejades per la Junta Directiva i per l'Assemblea General d'associats i associades.
  • Realitzar els informes que es requereixin.
  • Proposar una reunió extraordinària de l'Assemblea General.
  • Fer la proposta de nomenament de soci o sòcia Honorari/a, d'acord amb els estatuts.
  • Resoldre en les qüestions plantejades per la Junta Directiva.
  • Assumir les funcions que li son atorgades.
  • Elaborar i/o participar en la confecció de la modificació dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern.
 4. S'haurà d'estendre acta de les reunions i acords adoptats per la Junta Consultiva i Assessora, la qual haurà d'incloure la data de la reunió, el llistat dels membres assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats. L'acta haurà de ser signada pel Secretari o Secretària amb el vist i plau del President o Presidenta. La redacció d'aquesta acta haurà de ser aprovada en la següent reunió que es celebri i es donarà compta a l'Assemblea General.

Capítol VIII.  Seccions, comissions o grups de treball

Article 26

 • Amb vistes a la intensificació i perfeccionament dels fins socials, els socis i sòcies de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" podran organitzar-se en seccions.
 • Tot associat o associada de l'Entitat podrà entrar a formar part de les seccions, complint les condicions que determini el Reglament Intern d'aquesta.
 • Els socis i sòcies que es proposin crear una secció faran una proposta per escrit a la Junta Directiva. En aquesta proposta s/especificaran els objectius que es marquen, el nombre i el nom dels associats i associades que fan la proposta, els recursos que pensen aplicar al sosteniment de la secció, un projecte de Reglament Intern i totes aquelles altres dades que es considerin interessants per al coneixement i la informació de la Entitat.
 • La Junta Directiva estudiarà la proposta presentada i redactarà un informe en el que es valorarà la idoneïtat, la viabilitat i el profit material i espiritual que el funcionament de la nova secció pugui aportar a la vida i a la expansió de la Societat. La Junta Directiva traslladarà a l'Assemblea General les propostes informades per a la seva aprovació o denegació.
 • El desenvolupament intern de cada secció serà regit i administrat per una Comissió o Junta. Aquesta Comissió comptarà com a mínim amb un soci de la Societat i constarà de tres membres, un Delegat que farà les funcions de president, un Tresorer i un Secretari, que seran elegits lliurament entre els afiliats i afiliades de la secció.
 • Cada secció tindrà un representant a la Junta Directiva. Té que ser soci de la societat i serà com a mínim vocal de secció, podent exercir qualsevol altre càrrec. Aquest gaudirà de les facultats que se li atribueixin.
 • L'Assemblea General es reserva la potestat de dissoldre qualsevol secció. La Junta Directiva farà la proposta de dissolució amb raons ben fonamentades i sempre que es demostri la manca de viabilitat o que no s'acompleixin els fins que la secció assenyalà en constituir-se.
 • Cada any i dins del quart trimestre, les Comissions de govern de cada secció trametran a la Junta Directiva de la Societat una proposta de les activitats i tasques que tinguin previst de dur a terme en el transcurs de l'any següent, per tal de poder fer programacions conjuntes.
 • Com a reconeixement a la rellevància que va tenir la Secció Coral en la fundació de la Societat, la Junta Directiva haurà de recollir en els pressupostos de cada exercici una partida de despesa que no superarà l'1% del pressupost ordinari, que es destinarà al sosteniment del cor.

Article 27

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop a l'any un informe detallat de les seves actuacions.

En tot cas el procediment intern que han de seguir les seccions, comissions o grups de treball quedarà regulat en el Reglament de Règim Intern de l'associació.

Capítol IX. El règim econòmic

Article 28

Els recursos econòmics de l'associació SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA es nodreixen de:

 • les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
 • les subvencions oficials o particulars
 • les donacions, les herències o els llegats
 • les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 29

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar, com a mínim, les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes de les autoritzades, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Article 31

 Cafè, Restaurant i Terrassa.

 • El cafè, restaurant i el servei de terrassa de la Societat podrà ésser arrendat al millor postor. Per a procedir a l'arrendament la Junta Directiva i la Junta Consultiva hauran d'aprovar per majoria absoluta unes bases per al concurs que s'exposaran en el tauler d'anuncis de la Societat i es publicaran en un mitjà de comunicació d'àmbit comarcal. Les bases, sempre, tindran que contemplar que a igualtat de propostes tindran preferència les presentades pels associats i associades de l'Entitat.
 • L'arrendament serà per un període de tres anys. Es permetrà perllongar aquest període fins a un màxim de dues pròrrogues de tres anys cadascuna, sempre, de comú acord entre l'arrendatari i les Juntes Directives i Consultiva.
 • L'arrendatari serà responsable del manteniment, neteja i reparació de les instal·lacions i maquinària contractades. Tota la maquinària que s'instal·li en les dependències arrendades quedarà de propietat de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA", una vegada s'acabi el període d'arrendament, i no estarà permès el traspàs del lloguer ni el sots-arrendament de les esmentades instal·lacions.
 • La SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO "LA MARGARIDOIA" es reserva la possible explotació de les màquines recreatives que es puguin instal·lar o que estiguin instal·lades en les dependències del cafè.
 • En els períodes que el cafè- restaurant i el servei de terrassa de la Societat no es trobin arrendats serà la Junta Directiva qui els administri per mitjà d'un Vocal de Torn.
 • El contracte de lloguer serà amb les condicions i clàusules similars a les dels darrers contractes, adaptats a la legislació vigent. Tindrà que estar acceptat i signat per l'arrendatari, el President de la Junta Directiva i un membre de la Junta Consultiva.

Capítol X. El règim disciplinari

Article 32

L'òrgan de govern de la SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol XI. La dissolució

Article 33

L'associació SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA no podrà ser dissolta mentre romanguin cinquanta socis o sòcies inscrits a l'Entitat. En cas de que el nombre de d'associats/es fos inferior a cinquanta, la dissolució haurà de ser acordada per l'Assemblea General a petició de la Junta Directiva, previ informe de la Junta Consultiva.

No obstant també podrà ser dissolta, independentment del nombre d'associats, si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi, previ informe de la Junta Consultiva, amb un quòrum de dues terceres parts dels socis assistents i representats.

Article 34

 1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit del municipi de Santa Margarida i Els Monjos, hagi destacat en la seva activitat social o per la realització de fins d'interès general.
 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Capítol General

Article 36

Els presents Estatuts es podran modificar a proposta de la Junta Directiva, previ informe de la Junta Consultiva, mitjançant acord de l'Assemblea General pres en sessió extraordinària convocada expressament amb aquesta finalitat.

Article 37

Els anteriors Estatuts quedaran totalment derogats tan aviat els presents siguin aprovats per l'autoritat competent.

Article 38

Dintre el següent mes a l'aprovació d'aquests nous Estatuts, la Junta Directiva que actuï a l'Entitat haurà d'haver acordat les disposicions oportunes per a la immediata execució de l'ordenament que quedarà establert en virtut dels presents Estatuts.

Article 39

Un cop aprovats els presents Estatuts, totes les seccions de l'Entitat hauran d'acomodar llur existència i funcionament a l'ordre establert per la nova reglamentació. Transcorregut el termini de sis mesos, quedaran automàticament dissoltes les seccions que no hagin practicat l'ajustament esmentat.

Article 40

Una vegada aprovat els presents Estatuts, seran posats a disposició de tots els socis per la Junta Directiva, mitjançant la pàgina web de la Societat, enviament per correu electrònic i al tauler d'anuncis o bé per correu postal a tots els seus associats.

DILIGENCIA

El redactat d'aquest estatuts que es presenten corresponen al text aprovats per acord de l'Assemblea General de data 24 d'octubre de 2020.
Santa Margarida i Els Monjos, 24 d'octubre de 2020.


El/la secretari/àriaVist i plau:            El/la president/a  

 

Saturnina Cabeza García.

Jaume Mata i Calaf

 

 

P.D.:

La modificació i adaptació dels presents estatuts ha estat elaborada per la comissió nomenada a l'Assemblea General del 6 de juny de 2020, integrada per: Antoni Berné Goixart, Josep Sendra Ventura, Josep Palau Sendra, Josep-Joan Aullón Jané, Jaume Mata Calaf i Mar Navarro Mazón.

AMB EL SUPORT DE